Certyfikat kalibracji ISO dla przepływomierza ultradźwiękowego

Numer zamówienia: CAL-PCE-TDS-ISO
1.706,00 zł
2.098,38 zł
CAL-PCE-TDS-ISO
Cena netto (nie zawiera kosztów dostawy)
Czas dostawy: 5-7 dni

Certyfikat kalibracji ISO dla przepływomierza ultradźwiękowego

Punkty odniesienia: dwie z trzech średnic rur (28,0 mm, 54,0 mm, 88,9 mm) , jedna prędkość

Certyfikat kalibracji ISO poświadcza wyniki pomiarów kalibracji wykonywane w określonych warunkach. Certyfikat taki jest często wymagany do spełnienia wewnętrznie określonych wymagań jakościowych według norm serii DIN ISO 9000. Laboratorium kalibracyjne PCE Instruments posiada stanowisko do kalibracji przepływu, za pomocą którego można sprawdzić dokładność pomiaru przepływomierzy ultradźwiękowych. Z każdym nowym przepływomierzem ultradźwiękowym firmy PCE Instruments urządzenie ręczne i czujniki zewnętrzne są kalibrowane razem, ale nie wszystkie urządzenia są dostarczane z certyfikatem kalibracji. Na życzenie istnieje możliwość wydania aktualnego certyfikatu po ponownej kalibracji. Certyfikat ten zawiera również nazwę i adres klienta.

Świadectwa kalibracji wydawane specjalnie dla klienta są zawsze bezzwrotne. Należy również wziąć pod uwagę, że czas dostawy wydłuży się w wyniku kalibracji. W przypadku urządzeń wysyłanych do ponownej kalibracji w regularnych odstępach czasu należy liczyć się z tym, że w tym okresie urządzenia nie są dostępne do pomiarów.Załącznik do tworzenia certyfikatu wzorcowania ISO dla przepływomierzy ultradźwiękowych w laboratorium kalibracyjnym PCE.

Oferowana kalibracja przepływomierzy ultradźwiękowych obejmuje testy na dwóch rurach miedzianych. Odpowiednie natężenie przepływu w systemie rurociągów wynika z przepływu objętościowego i wewnętrznej średnicy rurociągu. Warunki środowiskowe, procedura kalibracji, urządzenie wzorcowe, warunki pomiaru oraz wyniki porównania wzorca/rzeczywistości są odnotowane w certyfikacie kalibracji i potwierdzone podpisem. Jeżeli przepływomierz ultradźwiękowy posiada kilka par czujników kalibrację przeprowadza się dla każdej pary czujników i potwierdza odrębnym certyfikatem. Kalibrację przeprowadza się w laboratorium kalibracyjnym na przepływowym stanowisku kalibracyjnym z wbudowanym przyrządem wzorcowym. Podczas gdy woda jest pompowana przez rury miedziane o różnych przekrojach w zamkniętym systemie rur, ultradźwiękowe urządzenie pomiarowe, które ma być testowane, oraz referencyjne urządzenie pomiarowe określają natężenie przepływu. Natężenie przepływu można zmieniać, zmieniając prędkość pompy.

Przepływomierz magnetycznie indukcyjny, który jest na stałe zintegrowany z systemem, służy jako referencyjne urządzenie pomiarowe. Pole magnetyczne generowane przez wzorcowe urządzenie pomiarowe powoduje powstanie napięcia w wodzie przewodzącej prąd elektryczny, którego poziom jest proporcjonalny do natężenia przepływu. Natężenie przepływu jest określane na podstawie zmierzonego napięcia i pokazywane na wyświetlaczu. Zmierzoną wartość wyznaczoną przez wzorcowany przepływomierz ultradźwiękowy można porównać bezpośrednio z wartością urządzenia wzorcowego, jeśli przekrój poprzeczny rury jest taki sam. Dla innych przekrojów rur skorygowaną wartość docelową można odczytać na oddzielnym urządzeniu oceniającym. Cztery odcinki testowe są ułożone jeden nad drugim jako długie odcinki poziome o przekroju 28 mm, 54 mm i ostatecznie 88,9 mm. Czujniki przepływomierzy ultradźwiękowych można przymocować do odpowiedniego przekroju rury za pomocą pasków na rzepy na odcinkach pomiarowych.

Prędkość dźwięku przepływającego materiału jest również ważna dla określenia prędkości przepływu za pomocą pomocą czujników ultradźwiękowych. Ponieważ prędkość dźwięku zależy nie tylko od samego ośrodka, ale także od jego temperatury, temperatura musi być również rejestrowana i brana pod uwagę. Oprócz natężenia przepływu jednostka oceniająca należąca do stacji kalibracyjnej wyświetla również temperaturę wody zarejestrowaną za pomocą wbudowanego czujnika, a także aktualne wartości temperatury i wilgotności powietrza. Jeżeli podczas kalibracji zostanie stwierdzone, że przepływomierz ultradźwiękowy nie osiąga dokładności podanej w specyfikacji urządzenia, należy urządzenie zresetować, czyli wyregulować. W takich przypadkach pracownicy laboratorium kalibracyjnego zazwyczaj kontaktują się z klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

Świadectwa kalibracji wydawane są specjalnie dla klienta i są wyłączone z prawa zwrotu.


x Certyfikat kalibracji ISO dla przepływomierzy