Privacy Policy

PCE Brookhuis B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PCE Brookhuis B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als PCE Brookhuis B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door PCE Brookhuis B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstellingen kan PCE Brookhuis B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam; Adres; Woonplaats; Telefoonnummer; E-mail adres.
Uw persoonsgegevens worden door PCE Brookhuis B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door PCE Brookhuis B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijf formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PCE Brookhuis B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam; E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door PCE Brookhuis B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder,-lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door PCE Brookhuis B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via een koppeling sociale media;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PCE Brookhuis B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam; Adres; Woonplaats; Telefoonnummer; E-mailadres
Uw persoonsgegevens worden door PCE Brookhuis B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder, -lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de administratie;
- Opslag van gegevens in een Cloud omgeving;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
PCE Brookhuis B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens PCE Brookhuis B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Cookies
Om onze website gebruiksvriendelijk te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij gebruik van “cookies”. Dit is data die op uw eindapparaat wordt opgeslagen. De technisch functionele (noodzakelijke) cookies die wij voornamelijk gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsesessie d.w.z. na het sluiten van uw browser (“sessie cookies”). Cookies die niet technisch noodzakelijk zijn worden alleen gebruikt met uw toestemming. Deze blijven aanwezig op uw eindapparaat en maken het voor ons mogelijk om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (“analytische cookies”). We gebruiken deze cookies voor functionele doeleinden, zoals het bewaren van items in uw winkelmandje. Functionele cookies worden door ons niet gebruikt voor tracking doeleinden maar enkel voor het mogelijk maken van functies. Als u alle cookies toestaat, gebruiken we ook tracking cookies voor marketing en analyse doeleinden, om onze vindbaarheid op het web te vergroten. Dit type cookie wordt ook overgedragen aan externe services die deze kunnen linken aan een gebruikersprofiel om uw activiteiten op het web te volgen. Wij selecteren deze externe services met de nodige aandacht voor de naleving van verplichtingen inzake gegevensbescherming. Wij hebben geen invloed op de functionaliteit van uw browser. Het is vaak mogelijk uw browser zo in te stellen dat u geïnformeerd wordt over het gebruik van cookies en daarna kunt beslissen of u deze wilt accepteren.

COOKIE-INSTELLINGEN

Contactgegevens
PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
info@pcebenelux.nl